سلام خدا جونخداوندا، ما انسانیم و عظمت خود را نمیشناسیم. خداوندا، فروتنی طلب خواسته هامان را به ما عطا کن، چرا که هیچ آرزویی پوچ، و هیچ تمنایی بیهوده نیست. هر کس میداند چگونه روحش را تغذیه کند؛ شهامت غور در آرزوهامان را، همچون جرعه هایی از چشمه ابدی فرزانگی ات به ما ارزانی دار. خداوندا، تنها با پذیرفتن آرزوهامان است که میتوانیم بفهمیم کیستیم.


خداوندا، کاری کن تا بفهمم هر رخداد نیکی که در زندگی ام روی میدهد، به خاطر آن است که سزاوار آنم. کاری کن تا درک کنم چیزی که مرا به جست و جوی تو وا میدارد، در حقیقت همان نیرویی است که قدیسان را به جنبش وا میداشته، و تردیدهایی که دارم، همان تردیدهایی است که قدیسان داشته اند، و ضعفهایی که حس میکنم، همان ضعفهایی اند که قدیسان احساس میکرده اند. خدایا، کاری کن که آنقدر فروتن باشم تا بپذیرم با دیگران تفاوت ندارم.