حرف تعریف THE


از The وقتی استفاده می کنیم که شنونده بداند منظورمان کدام شی یا فرد است. ولی هنگامی که شنونده نداند منظورمان کدام شی یا فرد است از a یا an استفاده می کنیم.

Im going to the post office

(دفتر پست برای شنونده آشنا است) من می خواهم به دفتر پست بروم.

قبل از only ،first و غیره ، همچنین قبل از صفات عالی مثل oldest حرف تعریف the را قرار میدهیم.


زمان حال استمراری

Present Continuous Tense

طرز ساختن:

شکل ing دار فعل اصلی am /are/is + +فاعل

موارد استفاده:

1- بیان کارهایی که در لحظه صحبت ناتمام و در حال ادامه است.در این مورد قیدهایی مانند now, at present, for the time being و غیره همراه است:

He is speaking French now.

2- بیان کارهایی که هنوز پایان نیافته و برای مدتی ادامه خواهد داشت:

We are studying English these days.

3- بیان کارهایی که به صورت عادتی تازه درآمده و احتمالاً زیاد دوان نخواهد داشت:

He is going for a walk once a week.

4- بیان کارهایی که در آینده نزدیک صورت می گیرد.در این مورد ذکر قید زمان آینده ضروری است:

They are leaving for London tomorrow.

5- افعالی که تحت کنترل بشر نیست و غیر ارادی است در زمان حال استمراری کمتر کاربرد دارد و به جای آن زمان حال ساده به کار می رود:

I forget his name.

یادآوری: در مورد فوق اگر جنبه و معنی ارادی مورد نظر بود زمان حال استمراری (زمان های استمراری) می توان به کار برد:

(فعل see ارادی است)

I see he has written the matter.

به موضوع رسیدگی می کنم(فعل ارادی است)

I am seeing to the matter.


زمان حال ساده

Simple Present Tense

طرز ساختن:

شکل ساده فعل (مصدر بدون to) + فاعل

تبصره_ در سوم شخص مفرد فعل s یا es می گیرد.

موارد استعمال:

1- برای کارهای عادی و تکراری.در این حالت یکی از قیود تکرار مانند often، never و غیره بین فاعل و فعل اصلی جمله قرار می گیرد:

I usually go to school at 8 o'clock.

2- برای کارهای تغییر ناپذیر و حقیقی:

The earth moves round the sun.

3- برای کارهای عادی ولی تغییر پذیر:

He has a lot of friends.

4- برای کارهایی که در زمان آینده نزدیک به طور قطع صورت می گیرد:

My friend leaves Tehran for Paris tomorrow.

5- افعالی که مربوط به هوش و حواس بوده و یا غیر ارادی باشند با زمان حال بیان می شوند.پاره ای ازاین افعال عبارتند از:

understand, know, notice, mean, want, believe, refuse, have, process, forget, remember, be, wish, consider, forgive, seem, think, imagine, see, hear, feel, smell, taste, suppose, trust, etc.

6- برای وقایع تاریخی که در گذشته اتفاق افتاده و گوینده بخواهد آن را برای شنوندگان با اهمیت خاصی بیان کند.

7- برای بیان استعداد و توانایی از زمان حال ساده استفاده می شود:

He solves difficult problems.

8 - بعد از حروف ربط زیر اگر فعلی به آینده دلالت کند به جای آینده از حال ساده استفاده می کنند:

After, before, since, as soon as, until, till, as, if, unless, when, whenever

مانند:

He will begin his new jobs as soon as he returns home.


much , many

muchرا با اسم های غیر قابل شمارش مفرد، و many را با اسم های جمع بکار می بریم.

Do you listen to much music?

به موسیقی زیاد گوش می دهی؟

می توانیم much , many را بدون اسم هم بکار ببریم به شرط آنکه اسم حذف شده برای شنونده مشخص باشد.

How many people were there? Not many


some,any

some,any همواره با اسم های جمع و غیرقابل شمارش به کار میروند و به معنی مقداری یا تعدادی محدود هستند.

some در جملات مثبت و any در جملات منفی و اکثرا سوالی بکار می رود.

 i'd like some water. من کمی آب می خواهم

i haven't got any money. من هیچ پولی ندارم

توجه: بعضی اوقات some در جملات سوالی استفاده می‌شود و آن زمانی است که گوینده احساس می‌کند پاسخ حتما مثبت خواهد بود.


Shall I give you some tea? Yes, please.

اما اگر سوال کننده در باره جواب سوال مطمئن نباشد باید از any استفاده کند.

Didn’t you do any work yesterday?

یعنی: آیا دیروز کار نکردید؟ ( گویا سوال کننده می داند که آنها دیروز کار نکرده‌اند)